Tervetuloa Jyväskylään 10.-12.10.2019!

Hyvä perehdytys on paras tapa parantaa koneturvallisuutta

Olet täällä

Tapaturmat maatalouskoneiden käytössä ovat hyvin yleisiä. Suomessa noin joka neljännessä maatalouden tapaturmassa on kone mukana. Lisäksi yli puolessa maatalouden kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa on ollut kone mukana. Konetapaturmien määrä on säilynyt lähes ennallaan, vaikka maatalouden tapaturmat ovat vähentyneet tilojen vähentyessä. Konetapaturmien osuus maatalouden tapaturmista on kasvanut.

Lukumääräisesti eniten tapaturmia maatalouskoneiden käytössä sattuu peltotöissä. Oppaassa keskitytään siten peltotyökoneiden aiheuttamiin tapaturmiin. Eniten tapaturmia sattuu edelleen traktorin käytössä. Riskienhallinnan keinoista on huomioitu henkilönsuojaimet, koneiden huolto ja hankinta sekä turvallisuusjohtaminen maatilalla. Tärkein riskienhallinnan keino on kuitenkin maatilan hyvä turvallisuuskulttuuri ja koneen käyttäjän omat turvalliset koneenkäyttötavat.
 
KoneAgria-2014 -messuilla kerätyn käyttäjäkyselyn mukaan koneturvallisuutta maataloudessa voidaan parhaiten parantaa koneen ostajalle tehtävällä hyvällä käyttöönotto-opastuksella. Tärkeinä turvallisuusnäkökohtina pidettiin myös koneiden huollon helpottamista ja koneiden käyttöopastusta kaikille, jotka koneita maatilalla käyttävät (perheenjäsenet ym.).
Turvallisuusvalistus koneen turvallisuustekijöistä on tärkeää. Maatalouskoneiden automaatiolla toimivat järjestelmät ovat yhä yleisempiä. Turvallisuuskyselyyn vastasi 204 maatalouskoneiden käyttäjää.

Automaatiojärjestelmien käyttöön liittyviä vaaratilanteita oli vastaajilla 22 prosenttia kaikista vaaratilanteista.  Vaikka automaatio nähdään usein turvallisuutta parantavana tekijänä, niin niiden turvallisuusohjeisiin ja käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota ja tarkkaavaisuutta. Automaatiolla toimiva kone ei ymmärrä ihmistä eikä tunnista ihmisen haavoittuvuutta, joten ihmisen on ymmärrettävä konetta. Automaatiojärjestelmien käytettävyyttä, ohjeistusta ja turvallisuutta tulisi siis edelleen kehittää.

Tämän Koneturva- opashankkeen ovat rahoittaneet Mela ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. Koneturva-hanketta edelsi Suomen Standardisoimisliiton (SFS) rahoittama esiselvitys maatalouskoneiden turvallisuusriskeistä.  

Lisätietoja hankkeesta:

Jarkko Leppälä, puh. 029 5326 326, etunimi.sukunimi@luke.fi
Matts Nysand, puh. 029 5326 409 , etunimi.sukunimi@luke.fi